Θέση Συντονιστή/ριας Έργων

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) είναι σωματείο της κοινωνίας των πολιτών με πολυετή δράση στο τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στους τομείς παρέμβασής της περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων: τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη μετανάστευση και το άσυλο, τη ρητορική του μίσους και τη ρατσιστική βία, τη δικαιοσύνη και το σωφρονιστικό σύστημα,την ελευθερία της έκφρασης καθώς και τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Τα μέσα με τα οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της είναι η μελέτη των προβλημάτων των πολιτών, η υποβολή προτάσεων και νομοτεχνικών ρυθμίσεων για την επίλυσή τους, η άσκηση συνηγορίας, η παροχή νομικής αρωγής, η στρατηγική επίλυση υποθέσεων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και λοιπών εκδηλώσεων που κρίνονται ανά περίπτωση πρόσφορες.

Η ΕλΕΔΑ αναζητά συντονιστή/ρια έργων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση των έργων της ευθύνης του/της με βάση συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες αποτελεσμάτων και παραδοτέων καθώς και δυνατότητα αναπροσαρμογής επιχειρησιακού σχεδιασμού για επίτευξη στόχων όταν απαιτηθεί
 • Παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συνεργάτες του σωματείου
 • Σύνταξη αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα όπως απαιτεί ο εκάστοτε διαχειριστής επιχορήγησης
 • Συμμετοχή στην επικοινωνία και την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων και την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας του Σωματείου
 • Εκπροσώπηση του Σωματείου σε συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους της Οργάνωσης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές πεδίο (ανθρωπιστικών, πολιτικών, νομικών, κοινωνικών ή οικονομικών σπουδών). Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων καθώς και στη συγγραφή προτάσεων προς χρηματοδότηση, τουλάχιστον δυο (2) ετών
 • Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ορθή διαχείριση χρόνου
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να μοιράζεται τις ίδιες αξίες με το σωματείο

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Εμπειρία σε EEA Grants, REC και εν γένει έργα θεσμικών/ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και μια επιστολή ενδιαφέροντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο info@hlhr.gr έως και την 13/07/2021, αναγράφοντας στον τίτλο του τη φράση “Θέση Συντονιστή/ριας Έργων”

Με την υποβολή των ανωτέρω, ο/η υποψήφιος/α συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του από το σωματείο για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.

Η ΕλΕΔΑ θα εξετάσει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και με βάση την αρχή ίσων ευκαιριών.

Έναρξη σύμβασης: 1 Σεπτεμβρίου 2021

Μέλος

Newsletter