Θέση: Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Θέση: Επιστημονικά Υπεύθυνη/ος Ευρωπαϊκού Προγράμματος

Τύπος: Σύμβαση Έργου διάρκειας 12 μηνών

Περιοχή: Αθήνα

Προθεσμία Υποβολής: 10/2/2023

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος σχετικό με την προώθηση της ισότητας των φύλων, προκηρύσσει θέση εργασίας για Επιστημονικά Υπεύθυνη/ο, με εκτεταμένη εμπειρία στο πεδίο των έμφυλων δικαιωμάτων. Η προκήρυξη απευθύνεται εν πρώτοις στα μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Υποψηφιότητες μη μελών θα ληφθούν υπόψιν μόνο εφόσον δεν βρεθεί κατάλληλη υποψηφιότητα μέλους του σωματείου.

Καθήκοντα:

 • Επιστημονική εποπτεία του συνόλου των παραδοτέων του προγράμματος
 • Επιστημονική εποπτεία καμπάνιας σχετική με την ισότητα των φύλων και την κατάρριψη των έμφυλων στερεοτύπων με έμφαση στις/ους νέες/ους
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
 • Καταγραφή καλών πρακτικών σχετικά με την προώθηση της ισότητας των φύλων με έμφαση στις/ους νέες/ους
 • Συνεργασία με ακαδημαϊκούς και άλλους επιστημονικούς φορείς
 • Συνεργασία με το Γραφείο της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, την ομάδα υλοποίησης του Έργου και τον Εταίρο του Έργου

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο νομικής, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών νομικής, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών
 • 5ετής επαγγελματική εμπειρία με εξειδίκευση σε ζητήματα φύλου
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Δυνατότητα δια ζώσης συναντήσεων εντός Αθηνών
 • Προηγούμενη εμπλοκή σε δράσεις της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hlhr.gr έως και την Παρασκευή 10/2/2023, αναγράφοντας στον τίτλο του τη φράση “Επιστημονικά Υπεύθυνος/η Έργου”.

Με την υποβολή των ανωτέρω, ο/η υποψήφιος/α συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του από το σωματείο για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.

Η ΕλΕΔΑ θα εξετάσει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, αναπηρίας, ταυτότητας φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και με βάση την αρχή ίσων ευκαιριών.

Μέλος

Newsletter