Συμμετοχή της Ελληνικής Ένωσης του Ανθρώπου στο 2o European Integration Forum

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2009 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες η δεύτερη συνάντηση του European Integration Forum (Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την Ένταξη). Το Φόρουμ δημιουργήθηκε το 2009 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Συνιστά ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των πολιτών τρίτων χωρών και αποβλέπει στον οργανωμένο διάλογο μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των Ευρωπαϊκών θεσμών. Η πρώτη συνάντηση του Φόρουμ πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009, χωρίς να υπάρξει εκπροσώπηση της Ελλάδας. Κατά τη δεύτερη συνάντηση η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την Ένωση (Γρηγόρης. Τσιούκας) και από το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών (Αχμέτ Μοαβία). 

Η δεύτερη συνάντηση του European Integration Forum είχε ως αντικείμενο αφενός την αναζήτηση κοινών προτεραιοτήτων πολιτικής και δράσης στο πεδίο της ένταξης, αφετέρου τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείο για την Ένταξη. Σημαντική υπήρξε η εισήγηση από τον αρμόδιο Επίτροπο Μπαρό κατά την έναρξη του Φόρουμ, ο οποίος εξέθεσε την προσέγγιση της Επιτροπής στο ζήτημα της ένταξης των μεταναστών επισημαίνοντας τα βήματα που έχουν γίνει έως σήμερα για την κοινοτικοποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά και την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης με την υιοθέτηση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής αναφέρθηκε στο γεγονός ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ένταξη αφορά τους πολίτες τρίτων χωρών που έχουν νόμιμη διαμονή στις ευρωπαϊκές χώρες και δεν απευθύνεται στο σύνολο των αλλοδαπών που διαβιούν στις χώρες της Ένωσης, ούτε και σε πρόσωπα που έχουν ήδη αποκτήσει της ιθαγένεια ευρωπαϊκής χώρας. Έχοντας προσδιορίσει τους αποδέκτες των πολιτικών και των δράσεων ενταξιακού προσανατολισμού ο εκπρόσωπος της Επιτροπής υποστήριξε την ανάγκη συμπερίληψης του στόχου της ένταξης των μεταναστών σε όλους τους τομείς πολιτικής (mainstreaming). Από τη μεριά τους οι εισηγητές εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών εξέθεσαν την εμπειρία τους, ανέδειξαν ο καθένας τα κρίσιμα, κατά την άποψή του, πεδία δράσης και τόνισαν τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, τις ιδιαιτερότητες τις κάθε επιμέρους κατηγορίας αλλοδαπού πληθυσμού. 

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί η έμφαση που δόθηκε στο ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη από τον εκπρόσωπο του δικτύου EUROCITIES (Ulrich Raiser από Βερολίνο), αλλά και η επισήμανση από συμμετέχοντες στο φόρουμ ότι η ιδιότητα του πολίτη δεν αίρει τον κοινωνικό αποκλεισμό και την εκδήλωση συμπεριφορών ρατσιστικού χαρακτήρα (λ.χ. κατά την πρόσληψη εργαζομένου) εστιάζοντας στην ανάγκη όχι μόνο κατοχύρωσης της ισότητας δικαιωμάτων, αλλά και προώθησης της ισότητας των ευκαιριών. 

Στο πλαίσιο ειδικών workshops συζητήθηκαν διεξοδικότερα τα παραπάνω ζητήματα. Η παρέμβαση της Ένωσης εστιάστηκε στο περιορισμένο πλαίσιο των αποδεκτών των ενταξιακών πολιτικών και δράσεων (αλλοδαποί με νόμιμη διαμονή) επισημαίνοντας τη σημασία του καθεστώτος διαμονής όσων προσώπων δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πεδία δράσης από τα οποία δεν είναι νοητό να αποκλείονται οι παράνομα διαμένοντες αλλοδαποί, όπως λ.χ. η εκπαίδευση των ανηλίκων. Σημαντικός διάλογος διεξήχθη για ρόλο της απασχόλησης στη διαδικασία ένταξης με τις ΜΚΟ να προτείνουν την πρόταξη του ζητήματος της ενίσχυσης της απασχόλησης των μεταναστών οι οποίοι, σύμφωνα με τους περισσότερους, είναι οι πρώτοι που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και επομένως χρειάζονται στήριξη. Επίσης, τονίστηκε ιδιαίτερα η προτεραιότητα της εκπαίδευσης (ιδίως για τη δεύτερη γενιά) και της εκμάθησης της γλώσσας (ιδίως για την πρώτη γενιά) στη λογική της ενίσχυσης της ισότητας όχι μόνο των δικαιωμάτων, αλλά και των πραγματικών ευκαιριών. Περαιτέρω, το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των ΜΚΟ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι έως σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη έχει ελάχιστα αξιοποιηθεί από τις εθνικές διοικήσεις καθώς παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα τόσο στην υιοθέτηση όσο και στην υλοποίηση των εθνικών προγραμμάτων ένταξης. Εκ μέρους της Επιτροπής εκφράστηκε η θέση ότι υπήρξαν και από μέρους της καθυστερήσεις, ενώ οι καθυστερήσεις των εθνικών κυβερνήσεων, η απώλεια πιστώσεων κλπ ήταν αναμενόμενα φαινόμενα που παρουσιάζονται με κάθε νέο ευρωπαϊκό ταμείο. Γι` αυτό και τα ποσά που είχαν προβλεφθεί για τα πρώτα χρόνια ήταν μικρά. ¶λλο σημαντικό ζήτημα που αναδείχθηκε σε σχέση με την αξιοποίηση του Ταμείου είναι οι δυσκολίες διοικητικού-οικονομικού χαρακτήρα των μικρότερων οργανώσεων να αναλάβουν και να διεκπεραιώσουν σημαντικές δράσεις ένταξης.

Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης του Φόρουμ παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα της προηγούμενης ημέρας και εξελέγησαν οι εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών στο Γραφείο του Φόρουμ (Bureau), το οποίο θα έχει την ευθύνη για την ατζέντα και λειτουργία του. Τα μέλη του Γραφείου είναι 4 και έχουν διετή θητεία. Εξ αυτών ένα μέλος διορίζεται από την Επιτροπή, ένα δεύτερο από την Ε.Ο.Κ.Ε., ενώ δύο εκλέγονται από τους συμμετέχοντες στο Φόρουμ και εκπροσωπούν ο ένας εξ αυτών τις εθνικές οργανώσεις, ενώ ο δεύτερος τις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Στις εκλογές που διεξήχθησαν στις 13/11 η Ένωση, ως οργάνωση εθνικού χαρακτήρα, είχε δικαίωμα ψήφου για την εκλογή μέλους προερχόμενου από εθνική οργάνωση. Η Ένωση ψήφισε για μέλος του Γραφείου του Φόρουμ την Lally Parwana, εκπρόσωπο του Συμβουλίου για τις Εθνικές Μειονότητες στη Δανία, η οποία και εξελέγη. 

 

φωτογραφία: Rock Cohen

 

Μέλος

Newsletter