Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης πρότασης με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ 5: ΕΕΔΑ-Διάχυση Αποτελεσμάτων», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ (TOCSIN, 3708)” με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας, στη θεματική περιοχή «Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας», στο Πρόγραμμα «Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση» της προγραμματικής περιόδου 2009-2014, με θεματική προτεραιότητα / κατηγορία πράξης «Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης», που συγχρηματοδοτείται από το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό (XΜ) Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2009 – 2014 και από εθνικούς πόρους.

Η σχετική επιστολή στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) θα πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Βαλτετσίου 16, Τ.Κ. 10680, Αθήνα ή μέσω email στο info@hlhr.gr, με ευθύνη των ενδιαφερομένων, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00.

Η διάρκεια της Σύμβασης έως 10 Σεπτεμβρίου 2016.

Αντικείμενο έργου: τήρηση των εγγράφων διαχείρισης και αποτελεσματική υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων/παροχή πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα και στη διαδικτυακή πύλη του προγράμματος/συμμετοχή στη συγγραφή της τελικής αναφοράς και στη δημοσίευσή της σε επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης/συμμετοχή στην προετοιμασία και δημοσίευση της τελικής ποιοτικής έκθεσης σε ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό/συμμετοχή στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού/οργάνωση και συμμετοχή στην ανάπτυξη δράσεων διάχυσης των αποτελεσμάτων σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμμετοχή στην ανάπτυξη του σχετικού υλικού, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής προωθητικού υλικού (αφίσες) και οργάνωση προωθητικών ενεργειών (εργαστήρια και συνέδρια). 

Γενικά προσόντα:

  • Οι ενδιαφερόμενοι/ ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω ημερομηνία.
  •  Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
  ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Α.Ε.Ι. (Κοινωνικών Επιστημών) Έδρα Θεσσάλονικη Τρόπος Βαθμολόγησης
  Απαιτούμενα Προσόντα
1  Πτυχίο στις Κοινωνικές Επιστήμες από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού  Εάν δεν υπάρχει, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού    
2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Κοινωνικές Επιστήμες από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας ή του εξωτερικού  Εάν δεν υπάρχει, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού    
3 Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Κατά δήλωση του υποψηφίου)  Εάν δεν υπάρχει, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού    
4 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Κατά δήλωση του υποψηφίου)  Εάν δεν υπάρχει, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού    

Σημείωση: Το φυσικό αντικείμενο του έργου θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Φορέα. 

  Επιθυμητά Προσόντα ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
1 Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με ευπαθείς ομάδες Αριθμός μηνών *0,70
2 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά Αριθμός δημοσιεύσεων*0,15
3  Εμπειρία στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων και ημερίδων Αριθμός συνεδρίων*0,15
   Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από 5/2/2016 με ανώτατο όριο μέχρι και τη λήξη του φυσικού αντικειμένου όπως προβλέπεται στην απόφαση ένταξης και δύναται να ανανεωθεί με απόφαση παράτασης του χρόνου υλοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων.  
  Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 5.563,9€   

 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν ένα ή περισσότερα απαραίτητα προσόντα απορρίπτονται από την επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, βαθμολογούνται και σε περίπτωση ισοβαθμίας, η επιλογή θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια και με την ακόλουθη σειρά: α) θα προτιμηθεί ο/η οι υποψήφιος/α που έχει επιθυμητά προσόντα και στις 3 κατηγορίες, και αν εξακολουθεί η ισοβαθμία, β) η τελική επιλογή θα γίνει μετά από συνέντευξη. 

Διαδικασία επιλογής:
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη της παραπάνω σύμβασης μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφη πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση Πρόγραμμα TOCSIN. 

Οι επιστολές θα πρέπει να υποβάλλονται είτε σε έντυπη μορφή (Βαλτετσίου 16, Τ.Κ. 10680, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (email info@hlhr.gr), με ευθύνη των ενδιαφερομένων το αργότερο μέχρι Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00. 

Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στο info@hlhr.gr, με ευθύνη των ενδιαφερομένων και το αργότερο μέχρι Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00., 

Η επιλογή αντισυμβαλλομένων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με την ΕΕΔΑ νοείται ως αποδοχή της σχετικής τους πρότασης προς την ΕΕΔΑ και θα γίνει μεταξύ των ενδιαφερομένων των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους ουσιαστικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης της ΕΕΔΑ. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλομένων έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη «πίνακα κατάταξης» ή «πίνακα επιτυχόντων». Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. Η ΕΕΔΑ διατηρεί το δικαίωμα προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους υποψήφιους, επί ποινή αποκλεισμού, σε περίπτωση μη ή καθυστερημένης υποβολής τους. 

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα α) πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους των προτάσεων και τα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των υπόλοιπων υποψηφίων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2690/1999 και σύμφωνα με το α.π. 15891/23.7.2013 έγγραφο της ΕΥΔ. β) υποβολής ένστασης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της ΕΕΔΑ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ

Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης

Μέλος

Newsletter