Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

H Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων (μέλη, εργαζόμενοι, εξωτερικοί συνεργάτες, συνδρομητές ενημερωτικού υλικού, δημοσιογράφοι, συμμετέχοντες σε προγράμματα, απλοί χρήστες της ιστοσελίδας κλπ.)

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ), τον ν. 4624/2019 όπως κάθε φορά ισχύει και τις συστάσεις, οδηγίες και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για την ΕλΕΔΑ η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η συλλογή και επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Ένωση, όσο και από τους συνεργάτες μας ή άλλους τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Τι προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε;

Η Ένωση επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων μας, όπως, ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας ή άλλα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση της σχέσης σας με την Ένωση και μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος γι’ αυτό.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

 • Η διαχείριση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τα μέλη της Ένωσης (εγγραφή, διαχείριση συνδρομών, αρχαιρεσίες, επικοινωνία κλπ).
 • Η εκτέλεση των συμβάσεων εργασίας ή έργου με τους εργαζόμενους ή τους συνεργάτες, αντίστοιχα, της Ένωσης.
 • Η εκτέλεση συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο ανάληψης, εκπόνησης ή συμμετοχής σε δράσεις και προγράμματα της Ένωσης ή τρίτων φορέων ή χρηματοδότησης της Ένωσης από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 • Η διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων της Ένωσης, των μελών της ή τρίτων προσώπων που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Ένωση.
 • Η συμμόρφωση με υποχρεώσεις της Ένωσης που επιβάλλονται από τον νόμο και ιδίως από την ασφαλιστική ή την εργατική νομοθεσία.
 • Η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που μπορεί να ανατεθεί στην Ένωση στο πλαίσιο συμμετοχής της σε προγράμματα ή δράσεις.
 • Για σκοπούς ιστορικής ή επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Πώς και γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Η Ένωση επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για νόμιμους σκοπούς, όπως για παράδειγμα:  

 • Για την ορθή τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων και την άσκηση των νομίμων δραστηριοτήτων της.
 • Για την επικοινωνία με τα μέλη της, τους συνεργάτες της και τον Τύπο.
 • Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 • Για την εν γένει διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της.

Πρόσβαση στα δεδομένα και δικαίωμα επεξεργασίας έχουν μόνο τα ειδικώς εξουσιοδοτημένα πρόσωπα της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Ένωσης τα οποία δεσμεύονται συμβατικά για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται ή των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μετά την αποχώρησή τους ή τη λήξη της συνεργασίας τους με αυτήν.

Πού κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ένωσης τα δεδομένα μπορεί να διαβιβάζονται σε συνεργάτες, άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται η Ένωση στο πλαίσιο κοινών δράσεων ή προγραμμάτων ή σε τρίτα πρόσωπα ή εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στην Ένωση και μόνον όταν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και την εν γένει εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων.

Περαιτέρω τα δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο, τα τραπεζικά ιδρύματα για τον σκοπό της εκτέλεσης πληρωμών ή τους νομικούς συμβούλους της Ένωσης για τον σκοπό της υποστήριξης ή αντίκρουσης νομικών αξιώσεων.

Εφόσον δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται να διαβιβασθούν εκτός ΕΕ για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων της Ένωσης, η διαβίβαση γίνεται μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή με την εφαρμογή μιας ή περισσότερων νομικών βάσεων που ορίζονται στο Κεφάλαιο V του ΓΚΠΔ.

Για πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Όταν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων επιβάλλεται ως υποχρέωση από το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κάθε φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων) έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που το αφορούν και μπορεί να λαμβάνει συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Επίσης τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων και εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων τους υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@hlhr.gr.

Εφόσον μετά την άσκηση των δικαιωμάτων σας θεωρείτε ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί, έχετε τη δυνατότητα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Ένωση εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς.   

 

Τελευταία ενημέρωση:  27/01/2021

Μέλος

Newsletter