Νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου τρανς πρόσφυγα 

Κατατέθηκε ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου Θεσσαλονίκης αίτηση διόρθωσης στοιχείων και νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στο πλαίσιο του Ν. 4491/2017, τρανς – διεμφυλικής αναγνωρισμένης πρόσφυγα λόγω της διεμφυλικότητάς της, με σκοπό τη διόρθωση του αναγραφόμενου φύλου και του ονόματός της στην απόφαση της Υπηρεσίας Ασύλου που της αναγνωρίζει το καθεστώς του πρόσφυγα και στη σχετική άδεια παραμονής.

Ο Ν.4491/2017 δεν προβλέπει ρητά τη δυνατότητα αυτή για αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο, ούτε προβλέπει σχετική διαδικασία για τα πρόσωπα που δεν έχουν ληξιαρχική πράξη γέννησης στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο χειρισμού της υπόθεσης, κατατέθηκε επιπρόσθετα αίτηση για λήψη πλήρους αντιγράφου του σώματος της απόφασης αναγνώρισης προσφυγικού καθεστώτος στην ωφελούμενη, γεγονός που είχε θετική έκβαση και συνιστά μεταστροφή της πρακτικής της διοίκησης, η οποία μέχρι τώρα κοινοποιούσε μόνο το διατακτικό των αποφάσεων.

Το βασικότερο χαρακτηριστικό της προσφυγικής ιδιότητας είναι η διάρρηξη των σχέσεων του πρόσφυγα με τη χώρα καταγωγής του, στην οποία κινδυνεύει με δίωξη. Η αποξένωση αυτή συνεπάγεται ότι ο διεμφυλικός πρόσφυγας δεν μπορεί να απευθυνθεί στις αρχές της χώρας καταγωγής του για να ζητήσει τη μεταβολή του φύλου και του ονόματός του στα επίσημα έγγραφά του ώστε αυτά να συμφωνούν με την ταυτότητα φύλου του.

Η έλλειψη δυνατότητας στον τρανς πρόσφυγα να προβεί σε διαδικασία νομικής αναγνώρισης ταυτότητας φύλου στη χώρα της νόμιμης κατοικίας του εγείρει ζητήματα παραβίασης τoυ ανθρώπινου δικαιώματος στην ταυτότητα φύλου, δικαίωμα το οποίο πρέπει να είναι σε θέση να ασκήσει εντός της ελληνικής επικράτειας, όσο τελεί υπό τη δικαιοδοσία των ελληνικών αρχών.

Το δικαίωμα του αυτό εδράζεται σε μια σειρά από διατάξεις συνταγματικής και υπερνομοθετικής ισχύος και συγκεκριμένα στα εξής:

•   άρθρα 5 παρ. 1 και 2 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγματος, που κατοχυρώνουν το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στο σεβασμό και στην προστασία της αξίας του ανθρώπου

•   άρθρα 8 και 14 της ΕΣΔΑ που προστατεύουν το δικαίωμα στην προσωπική και οικογενειακή ζωή και απαγορεύουν τις διακρίσεις στην απόλαυση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου,

•   άρθρα 3 και 26 του Διεθνές Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που κατοχυρώνει τη γενική αρχή της ισότητας και την απαγόρευση διακρίσεων λόγω φύλου,

•   Ψήφισμα 2048/2015 της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 22.4.2015 με το οποίο το Συμβούλιο της Ευρώπης καλεί τα Κράτη Μέλη να αναπτύξουν γρήγορες, διαφανείς και προσβάσιμες διαδικασίες, βασισμένες στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, για την αλλαγή του ονόματος και του αναγραφόμενου φύλου των τρανς ατόμων στα πιστοποιητικά γεννήσεως, τις ταυτότητες, τα διαβατήρια, τα εκπαιδευτικά πιστοποιητικά και άλλα παρόμοια έγγραφα [και] να κάνουν αυτές τις διαδικασίες διαθέσιμες για όλους τους ανθρώπους που επιδιώκουν να τις χρησιμοποιήσουν, ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικής κατάστασης, οικονομικής κατάστασης ή ποινικού μητρώου»

•   Σύμβαση της Γενεύης για την νομική κατάσταση των προσφύγων και ειδικότερα: 

– στο άρθρο 12, που ορίζει ότι η προσωπική κατάσταση των προσφύγων διέπεται από τους νόμους της κατοικίας τους,

– στο άρθρο 16 που θεσπίζει το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας,

– στο άρθρο 25 που υποχρεώνει το κράτος διαμονής να συνδράμει τον πρόσφυγα στην άσκηση των δικαιωμάτων του.

 

Μέλος

Newsletter