Μια σημαντική επιτυχία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων: Ξεκινάει έρευνα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τα συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων»

Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 οι οργανώσεις Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, HIAS Ελλάδος και Homo Digitalis και η Λέκτορας του Queen Mary University of London Δρ. Νιόβη Βάβουλα, κατέθεσαν ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο, αίτημα για την άσκηση των εξουσιών έρευνας και την έκδοση σχετικής Γνωμοδότησης από την ΑΠΔΠΧ επί της της προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων «Κένταυρος» και «Υπερίων» στις Δομές Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο (αριθμ. πρωτ. 2515/18.02.2022). Ολόκληρο το αίτημα μπορεί να βρεθεί εδώ.


Με επιστολή που κοινοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2022 από την ΑΠΔΠΧ προς τις παραπάνω οργανώσεις, η Αρχή προχωρά το αίτημά μας και ζητά ρητά από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου λεπτομερή ενημέρωση, εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών, σχετικά με τα Προγράμματα «Κένταυρος» και «Υπερίων». Ολόκληρη η επιστολή μπορεί να βρεθεί εδώ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά με:

  • Τη συγκεκριμένη νομική βάση (διάταξη νόμου ή/και νόμο) της σκοπούμενης επεξεργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της επεξεργασίας αυτής (όπως χρόνο τήρησης δεδομένων, ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων, κ.ά.).
  • Ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει διενεργηθεί μελέτη εκτίμησης αντικτύπου των επιπτώσεων της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περίπτωση προμήθειας συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου η διενέργεια μελέτης αντικτύπου αναφορικά µε τη λειτουργία τους δέον να διενεργείται όχι µόνο πριν τη λειτουργία τους, αλλά και πριν την προμήθεια τους, ώστε να είναι σύμφωνη µε τις αρχές της προστασίας των δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού.

Όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, στον τομέα Μετανάστευση & Άσυλο:

  • Το σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ θα αποτελέσει το σύστημα διαχείρισης αιτούντων άσυλο, αναφορικά με όλες τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Θα περιλαμβάνει αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των αιτούντων άσυλο και θα διαλειτουργεί με το ΑΛΚΥΟΝΗ ΙΙ αναφορικά με την αίτηση ασύλου του μετανάστη. Επιπλέον, θα είναι το βασικό εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία των ΚΥΤ, των ΚΕΔΝ και των Δομών Φιλοξενίας καθώς θα έχει την ευθύνη του ελέγχου πρόσβασης (είσοδος – έξοδος μέσω τουρνικέ ασφαλείας, με επίδειξη ατομικής κάρτας μετανάστη, μέλος ΜΚΟ, εργαζόμενου και ταυτόχρονη χρήση αποτυπώματος), της παρακολούθησης παροχών ανά μετανάστη με χρήση ατομικής κάρτας (φαγητό, προμήθειες ρουχισμού κλπ) και των μετακινήσεων μεταξύ των ΚΥΤ, των ΚΕΔΝ και των Δομών Φιλοξενίας. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία Mobile Application που θα παρέχει προσωποποιημένες πληροφορίες στον χρήστη, θα αποτελεί την ηλεκτρονική θυρίδα του αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης ασύλου του και θα δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία για προσωποποιημένη ενημέρωση.
  • Το σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ αφορά στην υλοποίηση ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος διαχείρισης ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων, με χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης (Artificial Intelligence Behavioral Analytics). Περιλαμβάνει κεντρική διαχείριση από την έδρα του Υπουργείου και τις κάτωθι υπηρεσίες: Σηματοδότηση συναγερμών παραβίασης της περιμέτρου με χρήση καμερών και αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης. Σηματοδότηση συναγερμών φωτιάς, πυρανίχνευσης, έκνομης συμπεριφοράς ατόμων ή ομάδων ατόμων σε χώρους συνάθροισης εσωτερικά της εγκατάστασης. Αυτόματη ή κατ’ επιλογή μετάδοση ηχητικών μηνυμάτων στην περίμετρο και σε κεντρικά σημεία της εγκατάστασης. Σηματοδότηση συναγερμών πυρετού (υψηλής θερμοκρασίας) εισερχομένων στην εγκατάσταση. Σηματοδότηση συναγερμού προσπάθειας εισόδου απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών με χρήση ακτινοσκοπικών συσκευών και συσκευών ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων. Χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την εκτίμηση περιστατικών εντός της εγκατάστασης χωρίς τη μεσολάβηση ανθρώπινου παράγοντα.

προσωπικά δεδομένα

Μέλος

Newsletter