• Ελληνικά
  • Αγγλικά

Κατάλοιπα θεοκρατίας και θεσμικοί θεματοφύλακες

Με τη χθεσινή της απόφαση 28/2019, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) έκρινε ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και την ευρωπαϊκή νομοθεσία τόσο η αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας στα σχολικά μητρώα και στους τίτλους σπουδών, όσο και η απαίτηση αρνητικής δήλωσης θρησκεύματος (ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος) ως προϋπόθεση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, κάλεσε δε το Υπουργείο Παιδείας να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις και εγκυκλίους. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,  συνέβαλε, με την υποβολή καταγγελίας το 2018, στην έκδοση της απόφασης αυτής. Στην ΑΠΔΠΧ είχε προσφύγει με δικές της καταγγελίες από το 2017 και η Ένωση Αθέων.

Ως προς το θρήσκευμα, η Αρχή ήδη από το 2002 είχε εκδώσει όμοια δεσμευτική απόφαση. Υπενθυμίζουμε ότι στην ολοκληρωμένη Πρόταση Νόμου «Πολιτεία-Εκκλησία, ρόλοι καθαροί» που είχε δημοσιοποιήσει ήδη από το 2005 η ΕλΕΔΑ, προτείνονταν η απαγόρευση αναγραφής του θρησκεύματος σε οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπου συντρέχει νόμιμος λόγος, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Δεκαεπτά χρόνια μετά την πρώτη απόφαση της ΑΠΔΠΧ και αναρίθμητες κυβερνήσεις δεν συνέβαλαν έκτοτε στην υλοποίηση αυτής της αυτονόητης απαίτησης του κράτους δικαίου.

Όπως, συμβαίνει και σε άλλα πεδία προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου, η εξέλιξη προσκρούει σε αντιστάσεις, εγγενείς σε μια κοινωνία με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Όμως έστω και έτσι, με καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, οι θεσμικοί θεματοφύλακες των δικαιωμάτων έχουν την ευκαιρία να ξαναδείξουν τον καλό τους εαυτό, όπως ήδη έπραξε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και ελπίζουμε ότι θα πράξει και η δικαιοσύνη.

 

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

5/9/2019

Μέλος

Newsletter

© ΕΕΔΑ 2020

Powered by Advalue