Θέση Επιστημονικού/ής Συνεργάτη

ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) είναι σωματείο της κοινωνίας των πολιτών με πολυετή δράση στο τομέα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στους τομείς παρέμβασής της περιλαμβάνονται ζητήματα που αφορούν μεταξύ άλλων: τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη μετανάστευση και το άσυλο, τη ρητορική του μίσους και τη ρατσιστική βία, τη δικαιοσύνη και το σωφρονιστικό σύστημα, την ελευθερία της έκφρασης καθώς και τις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Τα μέσα με τα οποία εκπληρώνονται οι σκοποί της είναι η μελέτη των προβλημάτων των πολιτών, η υποβολή προτάσεων και νομοτεχνικών ρυθμίσεων για την επίλυσή τους, η άσκηση συνηγορίας, η παροχή νομικής αρωγής, η στρατηγική επίλυση υποθέσεων, η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η εμβάθυνση του δημοσίου διαλόγου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της διοργάνωσης διαλέξεων, συνεδρίων, δημοσιεύσεων και λοιπών εκδηλώσεων που κρίνονται ανά περίπτωση πρόσφορες.

Η ΕλΕΔΑ αναζητά επιστημονικό/ή συνεργάτη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες και τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Συντονισμός, παρακολούθηση και διαχείριση των έργων της ευθύνης του/της με βάση συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες αποτελεσμάτων και παραδοτέων καθώς και δυνατότητα αναπροσαρμογής επιχειρησιακού σχεδιασμού για επίτευξη στόχων όταν απαιτηθεί
 • Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε συνεργασία με τους αντίστοιχους συνεργάτες του σωματείου
 • Σύνταξη αναφορών φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε ελληνική και αγγλική γλώσσα όπως απαιτεί ο εκάστοτε διαχειριστής επιχορήγησης
 • Συμμετοχή στην επικοινωνία και την προώθηση των αποτελεσμάτων των έργων
 • Συμμετοχή στις ομάδες συνηγορίας του Σωματείου, συγγραφή σχετικών κειμένων και Δελτίων Τύπου και συμμετοχή στη διοργάνωση δράσεων συνηγορίας
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό προγραμμάτων και στην συγγραφή προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Εκπροσώπηση του Σωματείου σε συναντήσεις εργασίας, εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ.
 • Επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους της Οργάνωσης

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Πτυχίο ΑΕΙ σε συναφές πεδίο (νομικές/πολιτικές επιστήμες). Μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί.
 •  Εκτεταμένη γνώση της κατάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα
 •  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων καθώς και στη συγγραφή προτάσεων προς χρηματοδότηση, τουλάχιστον τριών (3)ετών
 •  Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
 •  Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ
 •  Οργανωτικότητα, συνέπεια και ομαδικό πνεύμα
 •  Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, ορθή διαχείριση χρόνου
 •  Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες σε γραπτό και προφορικό λόγο
 •  Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να μοιράζεται τις ίδιες αξίες με το σωματείο

 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Εμπειρία στη διαχείριση EEA Grants, REC και εν γένει έργα θεσμικών/ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων
 • Προϋπηρεσία στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο info@hlhr.gr έως και την 26/11/2021, αναγράφοντας στον τίτλο του τη φράση  “Επιστημονικός/ή Συνεργάτης ΕλΕΔΑ”

Με την υποβολή των ανωτέρω, ο/η υποψήφιος/α συναινεί στην επεξεργασία των στοιχείων του από το σωματείο για τους σκοπούς της παρούσης προκήρυξης.

Η ΕλΕΔΑ θα εξετάσει κάθε αίτηση με βάση τα καθορισμένα προσόντα που απαιτεί η θέση εργασίας και πάντα ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων και με βάση την αρχή ίσων ευκαιριών.

 

Μέλος

Newsletter